Chút quà tháng Bảy
Gởi người vào Thu
Ru tình thức dậy
Khói sương mịt mù…

Vá đời hư ảo
Mặc ngày viễn du
Tràn đêm gió bão
Tình còn thiên thu!