Khai bút cùng Xuân mực dâng trào

Dồi dào câu chữ ý vun cao

Nôm na niêm, luật chu chỉn Nếp

Học Chân, Thiện, Mỹ trữ thanh tao

Mở trang trang viết lòng cao đạo

Suối nguồn học vấn dào dạt sao!

Tân Xuân câu chữ thêm tình ý

Năm mới dòng Xuân lại tân trào!

(Ngô Thanh Dung, Tết Tân Sửu)