Tapchivan.com xin giới thiệu nhạc phẩm Em, vầng trăng trên biển của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thơ (bút danh Tuyền Linh)

/