Mười năm

Chồng công tác xa

Ở nhà 

Chị sòn sòn 3 năm 1 đứa.

Chồng về

Mười năm có lẻ

Chị nữa sòn sòn thêm 3 đứa trẻ

Mắt mũi tai mồm

Giông giống mấy ông hàng xóm.

Chị cười

Anh cười

“Cá vào ao ta, ta được”

Ối người ao ước

Ối người bán ruộng bán trâu

Ối người vái lạy ngõ hẻm rừng sâu

Có được đâu

Ừ!

Miệng đời ai buộc?

“Cá vào ao ta, ta được!”.

Anh cười

Chị cười

Lại khổ mấy ông hàng xóm.

*.

Làng Tám, sáng 06.04.2019

ĐẶNG XUÂN XUYẾN