Đời người như chiếc lá
Bay vào cõi vô thường
Đời người như ngọn gió
Bay vào giữa nhân gian !