Trời hoài lất phất mưa bay
Tình qua giông bão chắc gầy hơn xưa
Cái thời tóc tém ngây thơ
Cái thời mây trắng hỏi giờ còn không?
Đa đoan tay bế tay bồng
Cuộc chơi gởi lại bạn đồng lứa trang
Lá xanh giờ chớm úa tàn
Chưa xuân sao nỡ vội vàng sang thu?

.
NMT 26/06/2016.

/