– Tặng út Hiền –

Nghiêng vành nón

giấu buồn theo sóng gợn

 

Đã Ngâu đâu

mà rưng rức chân cầu

 

Ngoái đầu lại

bụi bạc màu hoa cải

 

Trăng rủ buồn

vàng võ ngón tay thon.

*.

Hà Nội, 08 tháng 08.2017

ĐẶNG XUÂN XUYẾN