– với TTQT –

Em đi

bóng đổ đèn mờ

Phố xưa nhạt tiếng bao giờ lại quen

Anh về ướp mật ủ men

Đã mười năm

phố vẫn chen gió lùa.

*.

Hà Nội, ngày 09 tháng 10-2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN