Viết tặng Diệp Khả Vân!

Vẽ một vòng tròn

có bao nhiêu hai nửa?

nửa sáng cho người

nửa tối ta mang

đời đâu hiểu

cứ cười ta tạo vẻ

chân-giả cũng tình

trái-phải đều đau.

Một nửa khuôn trăng

không trời đêm phải chăng sẽ sáng?

một nửa cánh diều

không gió liệu sẽ bay?

Một nửa vòng tròn

ta phải đâu sỏi đá

đi giáp một vòng

còn sợ phía không ai

hai nửa vòng tròn

tâm chia hai nửa

đi giáp một vòng

còn chưa gặp được ta.

Vẽ một vòng tròn

cố vun đều hai nửa

nửa thật trưng cho người

nửa dối trá ta đeo

mặc đời cứ trả treo không hiểu

vẽ một vòng thật tròn

kiểu gì rồi

hai nửa cũng liền nhau.

Hải Điểu –