Trên dòng sông Hương

Ta nghe khúc hát

Nam Ai, Nam Bằng

Tình dâng dào dạt

Cung đàn nốt nhạc

Điệu lí quê hương

Khách xa dặm đường

Lòng thầm ghi nhớ

Câu hò xứ Huế

Nghĩa nặng tình sâu

Cung đàn nức nở

Vọng mãi ngàn sau.