LÁ THU

Lá rơi…
Ừ chỉ lá rơi…
Tàn thu tiễn lá chơi vơi rợp trời
Nửa vàng nửa đỏ lá ơi !
Cớ gì tiếc mãi nửa đời xuân xanh…

NGƯỜI TRONG THƯƠNG NHỚ…

Cớ gì buồn…
Cớ chi vui…
Sông hiu hiu nước ngậm ngùi về đâu
Người trong thương nhớ đã lâu
Làm sao bắc được nhịp cầu về xưa…