Trời tháng năm đóng cửa
Nhốt mãi tiếng vĩ cầm
Thơ anh như đống lửa
Bập bùng mãi nghìn năm

Anh đốt luôn màu phượng
Đỏ rực khoe tháng năm
Sân trường cũ hồi tưởng
Màu áo dài xa xăm

Nhớ những nét hoa văn
Mềm mềm cong uốn lượn
Tiếng ve vang khắp sân
Buồn tạt đỏ màu phượng

Em về nhớ cất giữ
Tà áo trắng học trò
Thơ anh đủ năm chữ
Gửi tháng năm buồn so.