Cõng con đi qua buổi dãi dầu

Mẹ về chợ gánh tiếng gà đang gáy

Thời gian đi

Không gian đứng lại

Đêm như còn say ngủ phía hừng đông

Ngô lúa chiêm bao vai gánh chân gồng

Khoai củ thuộc môi bồng miệng bế

Đời không rộng nên đâu cũng gặp mẹ

Mưa nắng tảo tần chịu khó chịu thương

Một bếp hai quê

Ba bảy chiến trường

Hạt gạo công đầu gìn non giữ nước

Không có mẹ làm sao có được

Dải non sông ngăn cách đã liền

Mẹ cõng con qua gian khó học đường

Cái chữ tay cày đều chăm đều biết

Nhỏ nhoi thế mà trăm năm chưa hết

Học để thành người hơn để thành công

Cao cả lắm quê hương ơi

Hình ảnh mẹ lưng còng