một thoáng xuân vừa đi qua ngõ
xanh mướt mùa tôi đã rộn ràng
một chút tàn đông còn rớt lại
hồn thơm cổ tích gọi mùa sang