Như tằm đang buổi ăn lên

Như đất tần tảo mà nên hoa đào

Mười bảy bẻ gãy sừng trâu

Thơm môi quan họ miếng trầu em têm

Như trăng đang tuổi hồn nhiên

Nên xuân thanh lịch

Nên em dịu dàng

Nên lời cái bống cái bang

Nên câu chung thuỷ đá vàng trung trinh

Như xuân về trọ sân đình

Hết câu hát ghẹo chưa đành già nua

Tươi cá ngọt bát canh chua

Son tình được mối thêu thùa vá may

Khéo khôn nhờ cậy mẹ thầy

Mai kia mốt nọ đường mây bảng vàng

Mùa xuân qua lối huy hoàng

Hoa đào nở thắm trên làn môi ngon

L.T.M.C