Bên trời gió xôn xao

Mơn man trên tàu lá

Trên nhành hoa ban nở

Chim khoe màu áo hoa.

 

Từ trong vòm lá non

Chim xanh nào dạo khúc

Câu hát điệu dân ca

Thanh trong và cao vút.

Giữa núi ngàn hũng vĩ

Lanh lảnh tiếng chim kêu

Nghe mà sâu da diết

Cánh rừng gìà thêm yêu.

Dòng suối xuân lơ đãng

Chạy quanh co bản làng

Chim rừng lên giọng hót

Nhạc đời nào ca vang.