Xuân về hoa đào nở

Ông đồ già ngồi đây

Bày bút nghiên giấy đỏ

Cặm cụi dưới gốc cây

Qua đường người đứng đợi

Xin chữ Phước đầu năm

Xin chữ Tài, chữ Lộc…

Không ai xin chữ Nhẫn

Không ai xin chữ Tâm

Nét bút bay như phượng

Ngã nghiêng lượn như rồng

Người ngợi khen tiền thưởng

Bên nghiên chút tiền đồng

Năm nay hoa đào nở

Giấy đỏ bày mực nghiên

Ông đồ lời cạn tỏ….

Bút nằm nghiên triền miên.