Có ông quan huyện thanh liêm

Tiệc tùng cấm nhận quà tiền cao sang

Chỉ là trà bánh cơ hàn

Bao năm liêm sỉ huyện quan nở mày

Một hôm chú Chệt cầm tay

Bánh trà nho nhỏ no say tiệc tùng

Khách tan vợ huyện hân hoan

Trà thơm bánh ngọt bà mang ra trình

Quan cười ha hả vỗ mình

Danh thơm vang động kinh thành trời tây

Tài đức liêm sỉ xưa nay

Có ai mà sánh quan say máu ngà

Trà thơm nực mũi mở ra

Giựt mình quan thét mặt sa hỏi bà

Vợ quan sợ hãi bẩm là

Lỗi này tiện thiếp xin cầu quan tha

Sụt sùi bà kể tang ma:

Một hôm chú Chệt ghé qua hỏi nhà

Lân la Chệt hỏi gần xa

Quan nhà bao tuổi tuổi là con chi ?

Thật lòng bà kể chi li

Quan nhà tuổi Tý cầm tinh đức tài

Không ngờ chú Chệt mau tay

Biếu cho chú chuột xinh thay sáng ngời

Râu quan vểnh ngược vểnh xuôi

Đập bàn quát tháo trời ơi chưa từng

Quan bà lia lịa lạy ông

Xin quan tha tội tôi mang trả người

Râu quan xu xị nhỏ lời :

“Sao bà không nói…Sửu thì cho to !!!”