Sông quê bề bộn nắng mưa

Bước chân gió lội sang  mùa lao xao

Đong đưa tiếng dế năm nào

Mưa nguồn chớp bể lặng vào cỏ cây

Nôn nao ngày cũ vơi đầy

Sông nghiêng dáng núi nước mây bềnh bồng

Ngậm ngùi con sáo sang sông

Để thương  mắt biếc môi hồng xưa xa

Lúa xanh ngút mắt quê nhà

Thân cò thân vạc lần qua tháng ngày

Sớm chiều  trái ớt cay cay

Nẫu về xứ nẫu ai lay nỗi niềm

.