Có dòng sông chưa xa đã nhớ
Có tình yêu không yêu vẫn chờ
Trách trộm ghen thầm
Vô duyên vô cớ
Lời oan
Lý oan
Tình vẫn gầy như gái chưa con
Sợ gối chiếc khi đèn khuya bóng chiếc
Yêu và đợi vẫn thường khác biệt
Oán
Ân
Đông vẫn gầy như gái chưa con
Cành không lá như không dải yếm
Mắt đợi mắt chờ
Đông đi xuân đến
Lắt lẻo tình xa
Lắt lẻo hẹn thề