THƯƠNG

Thương hoài phố cũ đìu hiu
Thương chiều xóm vắng liêu xiêu bóng còng
Thương người đội nắng qua sông
Thương nhau dắt díu, bế bồng thiên thu.

SAY

Đắm lòng theo bóng trăng rơi
Say câu ca rụng chơi vơi giữa đời
Cảm nhau duyên kiếp làm người
Đã mang trao cả nụ cười nhân gian.

.

/