Bỏ hết về quê chơi thuyền thúng

Ngồi cùng khói sóng với Sông Ba

Thấy đời thản nhiên như mây nước

Khói vẫn trôi và mây vẫn xa…