Xuân qua muôn vạn đường trần

Chẳng yêu cũng thấy xuân cần tình yêu

Khổ đau hạnh phúc cũng nhiều

Được yêu mới thấy xuân yêu tới già

 

Đã xuân thì có lá hoa

Không hoa không lá có là xuân không

Gian lao vất vả ươm trồng

Chưa hoa chưa trái mà lòng đã xuân

L.T.M.C