Khơi lạch nhỏ vội tìm bông mây tím
Tia chớp xanh nơi bến hẹn hò mưa.
Chiều đi thơ thẩn cánh tay ngoan
Mỗi đuờng chạm trổ ngời ngời chân mây
Nghiêng em tịnh tiến gầy khung nhớ
Đầy nắng đường cong tóc có phai?
Hơi thuở em gãy rắc cành hoa dại
Gái đương xoan như lá ủ men quê
Cầm tay nhau tới đôi bờ tương tư
Bồi hồi môi bỏng mưa dài
Đôi hài thêu cỏ mọc đầy ngực đau
Trầm luân rắn nhỏ mình chờ xanh mưa
Cõi anh hun hút những đèn mưa bay
Cõi em nông nổi là chiều đa đoan
Khói đường xa ớt chỉ thiên
Lạc trôi bờ bến trắng ngần em bay.

22/06/2019