Cuối mùa thôi lá bay

Vàng rơi rơi theo lá

Thu quen mà vẫn lạ

Hôm nay tôi đến trường

Bạn về từ trăm phương

Hoà vui cùng nghiên bút

Con đường quen ngắn nhất

Là…trò ơi…trò ơi

Phấn trắng vẽ nên người

Bảng đen chằm nên tính

Lời khuyên làm nên chuyện

Chuyên cần sáng ngày sau