/ 
.
Trai Bình Lục vào Sài Gòn kiếm sống
Hà Nam buồn tủi mãi chữ nghèo ?
Tam Nguyên Yên Đổ xưa cao hứng
Thơ phú tài hoa tuyệt chữ vèo…(1)
 
Chao ôi, Thi tứ dồn lên giấy
Tung hoành phẩy bút mấy nghìn trang
Chữ nghĩa không dầy thêm cơm áo
Một mình cuốc bộ chốn Văn chương !
 
Sài Gòn doanh thương Đời hoa lệ
Sài Gòn văn bút Vẹo lưng trần ?
Người lên cao ốc, mình chui rúc
Thân già lặn lội nước triều dâng !
 
Chao ôi, tay trắng…Văn giầu sụ
Là cái hồn thơ tặng cho đời
Là những chân dung Người bất tử (2)
Riêng mình lầm lũi cõi đơn côi .
 
(1) Thu điếu : Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo..
(2) Tác phẩm của Hoài Anh về chân dung các Văn nghệ sĩ