/

Hồ sơ dăm chục cuốn
Xếp đã cao bằng đầu
Thức suốt cả đêm thâu
Đầu quay như chong chóng!
Kiểm định này chưa xong
Đã quay sang viên chức
Ôi còn hồ sơ tổ
Với xếp loại thi đua…
Chưa kể tổng kết điểm
Cập nhật mau phần mềm
Tiếp đến kí hồ sơ
Đừng có quên nhận xét…
Lại còn anh Emis
Phòng đang hối từng giờ
Sổ điểm lớn đang chờ
Vào mau còn đóng dấu!
Lịch báo giảng mang về
Nhớ kèm hồ sơ gốc
Hẹn ngày mốt phải nộp
Không thì … chịu trách nhiêm!
Đánh giá và xếp loại
Sao cho phải công tâm
Sửa điểm sai quy chế
Hiệu trưởng mắng không tha!
Tối xẩm về đến nhà
Gà trong chuồng mất hút
Và cơm cho xong bữa
Là vội viết với phê…
Mồ hôi rơi não nề
Phải ru con ngủ đã…
Sợ không xong công việc
Năm này cắt thi đua!
Cứ thế … cho hết mùa
Một vòng quay muôn thuở
Năm mới công việc cũ
Lại chèo thuyền ra khơi …!
15.5.2016
/