/

Thôi nào
Thêm một đêm nay
Gót hồng lạc bước đẫy ngày với xưa
Xin đừng rũ vội áo mưa
Để tôi vét chút hương thừa kẻo rơi.

Niềm vui dẫu chỉ nửa vời
Có sao đâu?
Vẫn
Cứ ngời ngợi hương!
Chẳng cần người nhớ người thương
Chỉ tôi
Chín nhớ
Mười thương
Đủ rồi.

Chấp chi miệng lưỡi người đời
Dại yêu
Chuốc tiếng ngu đời
Chẳng sao!

                                       ĐẶNG XUÂN XUYẾN

/