CHÙM HAIKU ĐẦU NĂM LÊN CHÙA
 
 
1/
Vang động
Tự tâm hồn
Tiếng A Di
 
2/
Nhịp mõ
Thấm vào da tôi
Vắng lặng
 
3/
Chuông đồng
Giật thót vót
Chày không
 
4/
Vạt áo nâu
Vạt áo nâu
Chỉ là gió động
 
5/
Quỳ lạy Phật
Thấy ngón tay Phật chỉ
Vào mình
 
6/
Thắp nén nhang
Trái tim tôi bật lửa
Một tàn tro
 
7/
Từ vô lượng
Tôi là chú tiểu nào
Quỳ kia
 
8/
Vầng trăng vàng
Lão du tăng
Cô độc
 
                               N.T.N