/
 

Đại            tài đại đức đại tinh tri
Tướng      hùng vang bóng đã ra đi
Võ             tầm kim cổ tìm không thấy
Nguyên    sinh vốn dĩ đã minh vi
Giáp         Thiên giáp Địa giáp Đông Tây
Tự            xây chiến lược vút nghìn mây
Hào          khí vụt lên rung Thiên địa
Việt Nam lưu sử hậu thế xây.
 
src=http://laodong.com.vn/Uploaded/nguyenquoclong/2013_08_25/dai-tuong-vo-nguyen-giap-giaoduc.net.vn34.jpg