Tiếng Việt từ TK 17 (phần 42) – Nguyễn Cung Thông

Tiếng Việt từ TK 17: các cách dùng trống một, giữ/cầm canh, nhà điếm/dỏ, trắc ảnh, thì – giờ (phần 42) (Nguyễn Cung Thông)

Mời bấm vào link để xem: Tiếng Việt từ TK17 – p42.

Xem phần 41: https://vannghemoi.com.vn/tieng-viet-tu-the-ky-17-phan-41-nguyen-cung-thong/

Vannghemoi.com.vn − 05:38, ngày 09/03/2024, đăng bởi Phạm Ngọc Hiền